نمایش 1 - 1 از 1
نشست هم اندیشی و بررسی موانع توسعه رشته کبدی در استان همدان برگزار شد رئیس هیئت کبدی استان همدان ضمن تاکید بر برنامه محوری و ساختار مندی هیئت کبدی استان بیان داشت برنامه محوری و ساختار مندی دو اصل مهم در پیشبرد اهداف هیئت در دوره جدید است و همه مسئولین کبدی بر آن تاکید دارند.
26. دى 1399 - 19:56
اشتراک در کبدی