نمایش 1 - 1 از 1
همزمان در سراسر کشور انجام شد؛ براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا از روز شنبه 18 اردیبهشت ماه مشاغل گروه 1 و2 مجاز به فعالیت هستند.
18. ارديبهشت 1400 - 9:18
اشتراک در بازگشایی مشاغل