نمایش 1 - 2 از 2
14 و 15 مردادماه مسؤول زایمان فیزیولوژیک بیمارستان فاطمیه همدان از برگزاری جشنواره زایمان طبیعی طی روزهای 14 و 15 مردادماه در همدان خبر داد.
6. مهر 1400 - 7:19
بیمارستان فاطمیه همدان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بیان اینکه بیمارستان فاطمیه همدان از نظر فیزیکی به هیچ عنوان در شأن بانوان نیست گفت: برای بازسازی و بهبود فضای فیزیکی بیمارستان فاطمیه همدان نیازمند حضور خیران سلامت استان هستیم.
23. دى 1396 - 23:12
اشتراک در بیمارستان فاطمیه همدان