نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس مسائل بهداشتی گفت: متاسفانه دود منتشره از قليان حاوی مقادير بی شماری مواد سمي است كه به عنوان عوامل اصلي بروز سرطان خون در کشور شناخته شده است.
29. شهريور 1399 - 11:46
اشتراک در دخانیت