نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: کیفی سازی آموزش ها و مهارت ها باید سرلوحه فعالیت های آموزش فنی وحرفه ای قرار بگیرد.
6. مرداد 1395 - 9:32
اشتراک در سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی