نمایش 1 - 1 از 1
مشکل اصلی کشورهایی همچون ایران که در منطقه گرم و خشک قرار دارند، مهار تبخیر آب است.
11. مرداد 1395 - 9:00
اشتراک در بزودی; ساخت توپ‌های نگهبان آب در ایران