نمایش 1 - 2 از 2
محسن هاشمی کارشناس مسائل سیاسی: کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سخنان محسن هاشمی در حمایت از حماسه نهم دی گفت: محسن هاشمی از همان ابتدا در این قضیه ورود پیدا نکرد اما این سخنان به این معنا نیست که جرائم افراد دیگر این خانواده در فتنه را که با اسناد موجود است را نادیده گرفت.
7. دى 1396 - 8:48
رئیس شورای شهر تهران گفت: از مسئولیتم در دانشگاه آزاد استعفا دادم.
7. شهريور 1396 - 22:39
اشتراک در محسن هاشمی