نمایش 1 - 3 از 3
میلیون ها تن خام فروشی در معادن ایران؛زخم هایی که بر چهره زمین نشانده می شود و زنجیره اقتصاد را پاره می کند میلیون ها تن خام فروشی در معادن ایران؛ صادرات بی رویه و بدون نظارت سبب شده استخراج معادن به صورت خام و نامشخص صادر شود و از طرف دیگر واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه که همان مواد استخراجی معادن است با همه ظرفیت کار نکنند و این چنین زنجیره اقتصاد پاره شود.
15. دى 1399 - 9:04
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ از مجموع ۲۵ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست که توسط معادن انجام شده است، ۱۲ میلیارد تومان در بخش فضای سبز، پنج میلیارد تومان در بخش آب و فاضلاب بوده است.
19. مرداد 1395 - 11:58
ماجرای سنگ مُفت؛ صادرات مُفت قطب صنعت سنگ ایران حال‌وروز چندان خوشی ندارد؛ سنگ‌های بی‌شماری که پیش پای لنگ این صنعت، هرروز سبز می‌شود موجب فرصت سوزی میلیاردی شده است تا ماجرای «سنگ مفت، صادرات مفت» رقم بخورد.
19. تير 1395 - 14:00
اشتراک در معادن