نمایش 1 - 1 از 1
معاون وزير کشور: معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت کشور گفت: شرايط براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري 96 در سال آينده از نيمه دوم سالجاري مهيا مي شود.
6. مرداد 1395 - 18:54
اشتراک در نشست معاونين هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع مديران کل امور اداري و مالي استانداري هاي سراسر کشور